Photos Chiroptera

049 Mission 1 Grotte de Zadie Chauve-Souris Rousettus aegyptiacus 11E5K2IMG_69929wtmk.jpg

049 Mission 1 Grotte de Zadie Chauve-Souris Rousettus aegyptiacus 11E5K2IMG_69929wtmk.jpg