Photos Chiroptera

050 Mission 1 Grotte de Zadie Chauve-Souris Rousettus aegyptiacus 11E5K2IMG_69932wtmk.jpg

050 Mission 1 Grotte de Zadie Chauve-Souris Rousettus aegyptiacus 11E5K2IMG_69932wtmk.jpg