Photos Chiroptera

048 Mission 1 Grotte de Zadie Chauve-Souris Rousettus aegyptiacus 11E5K2IMG_69929awtmk.jpg

048 Mission 1 Grotte de Zadie Chauve-Souris Rousettus aegyptiacus 11E5K2IMG_69929awtmk.jpg