Photos du GABON au Passé 01

019 1976 Lambarene Hopital Schweitzer 076wtmk.JPG

019 1976 Lambarene Hopital Schweitzer 076wtmk.JPG