Photos du GABON au Passé 01

018 1976 Lambarene Hopital Schweitzer 074wtmk.JPG

018 1976 Lambarene Hopital Schweitzer 074wtmk.JPG