Photos Chiroptera

030 Grotte de ZADIE Chauve-Souris Roussette Rousettus aegyptiacus 11E5K2IMG_69757awtmk.jpg

030 Grotte de ZADIE Chauve-Souris Roussette Rousettus aegyptiacus 11E5K2IMG_69757awtmk.jpg