Photos du GABON au Passé 01

021 1976 Lambarene Yombe Dr Schweitzer 075wtmk.JPG

021 1976 Lambarene Yombe Dr Schweitzer 075wtmk.JPG