Photos Chiroptera

045 Mission 1 Grotte de Zadie Chauve-Souris Rousettus aegyptiacus 11E5K2IMG_69923wtmk.jpg

045 Mission 1 Grotte de Zadie Chauve-Souris Rousettus aegyptiacus 11E5K2IMG_69923wtmk.jpg