Photos Chiroptera

039 Grotte de ZADIE Paroi avec Chauves-Souris Rousettus aegyptiacus Urinant 11E5K2IMG_69817bwtmk.jpg

039 Grotte de ZADIE Paroi avec Chauves-Souris Rousettus aegyptiacus Urinant 11E5K2IMG_69817bwtmk.jpg